МАГСАЙСАЙ, РАМУН, президент Филиппин

МАГСАЙСАЙ, РАМУН, президент Филиппин